خرداد, 1398 بدون نظر محصولات

الکتروموتور چگونه مورد ارزیابی قرار می گیرد؟

درگام اول موتور در شرایط بی باری تست میشود بنابراین جریان تحریک دیتامومتر روی مقدار صفر تنظیم شده .با توجه به صفر بودن جریان دینامومتر تلفات دینامومتر صفر است در این حالت مقدار حداکثر دور الکتروموتور برای حالت بی باری مشخص می شود. در تست الکتروموتور برای حالت قفل که شفت برای یک مدت کوتاهی قفل می گردد و سپس ولتاژ به موتور اعمال می گردد ودر این حالت مقدار گشتاور قفل مشخص می گردد. تست الکتروموتور در دورهای مختلف با باردهی به دینامومترو ایجاد ترمز در شفت الکتروموتور مقدار دور الکتروموتور را می توان کم و به مقدار خواسته شده برسانیم ومقدار گشتاور را بدست آورده وبا تغییر دور الکتروموتور گشتاور آن تغییر کرده و در هر مقدار که لازم است دور را کنترل و گشتاور را بدست آورد.

تست دوام الکتروموتور

در این نوع تست الکتروموتور به کمک دینامومتر زیر یک بار نامی و تحت فشاری که به روی لیبل موتور نوشته شده است قرار می گیرد .در مدت زمان طولانی 3 یا 6 ماه و یک ساله تست به طول می انجامد وبعد از مدت زمان تست تغییرات موتورمورد بررسی قرار میگیرد.

تست الکتروموتور سام الکترو
تست الکتروموتور سام الکترو

 تست الکتروموتور

در این مقاله سعی می شود به علت تست الکتروموتور بپردازیم تا علت تست گرفتن الکتروموتور مشخص شود واهمیت آن برای سازندگان نمایان گردد. هر الکتروموتور در زمان استفاده و روشن شدنش باید برق ورودی آن ،میزان جریان مصرف، مقدار دور و میزان وات مشخص شود و بر روی لیبل موتور ثبت گردد. یک موتور ایده ال باید با میزان جریان کمتر که باعث می شود برق کمتری مصرف شود و بیشترین گشتاور را نشان دهد که قدرت بیشتر موتور را نشان می دهد با تغییرات روتور و استاتورومقدار ضخامت سیم پیچ و تعداد دور سیم پیچ در یک الکتروموتور می توان این تغییرات و راندمان بهتر را برای موتور ایجاد کرد تا به مقدار تعیین شده از طرف استاندارد اعداد رساند تا محصول الکتروموتور از نظر استاندارد مورد تاییدیه قرار بگیرد ،اجازه تولید آن داده شود و محصول با راندمان مناسب به مصرف کننده ارایه شود .برای مشخص شدن و تغییرات لازم در موتور تنها با تست الکتروموتور به کمک دستگاه دینامومتر که می تواند به کمک رک کنترل آن تمام مقادیر جریان دور وات و گشتاور و دمای موتور را نشان دهد، قابل روئیت می باشد.

دمای الکتروموتور

دمای بدنه الکتروموتور در زمان تست که دور آن باید به دور روی لیبل برسد هر مدت زمانی که کار می کند باید به دمای ثبت شده برسد و دیگر روند افزایشی نداشته باشد و ثابت بماند زیرا دمای بیش از حد الکتروموتور عمر آن را کاهش میدهد وباعث تلفات انرژی مکانیکی چرخشی به گرما تبدیل شده و تلفات انرژی خواهیم داشت .

شرکت مهندسی سازه الکترومکانیک نواور

برچسب ها