رک کنترل

رک کنترل کامپیوتری
رک کنترل

جهت راه اندازی دینامومتر و روشن کردن موتور مورد آزمون باید فرمان ها از رک کنترل اعمال شود در این مدل رک تمام پارامتر های موتور دور RPM وگشتاور N.m و دمای روغن و اگزوز و… در مانیتور قابل مشاهده هستند و استارت زدن و خاموش کردن ...

ادامه مطلب
رک کنترل دستی
رک کنترل

جهت راه اندازی دینامومتر و روشن کردن موتور مورد آزمون باید فرمان ها از رک کنترل اعمال شود. در این مدل رک تمام پارامترهای موتور دور RPM و گشتاور N.m و دمای روغن و اگزوز و… و دمای دینامومتر را در نشانگر های موجود در روی رک ...

ادامه مطلب