کشنده گاز

دستگاه کشنده دریچه گاز
کشنده گاز

موتورهایی که در اتاق تست مورد آزمون قرار می گیرد را میتوان با این دستگاه گاز موتور را کم و زیاد کرد. دستگاه کشنده گاز قابلیت این را دارد که میزان کورس هر نوع گاز خودروهای مختلف را در آن تنظیم کرد و آن میزان تنظیم شده ...

ادامه مطلب